Buurtpreventie Schipluiden

Stichting Buurtpreventie Schipluiden Zorg over de toename van onveiligheid en diefstal in Schipluiden en de positieve ervaringen met buurtpreventie in de directe omgeving was in juli 2013 aanleiding om ook in Schipluiden te starten met buurtpreventie. Zoals in de meeste andere plaatsen kwam ook in Schipluiden het initiatief bij enkele inwoners vandaan. Na overleg met politie en gemeente lukte het in een paar weken om voldoende vrijwilligers te vinden om mee te starten. Naast het vinden van vrijwilligers en het regelen van diverse zaken zoals kleding, fietsen en een onderkomen was het ook nodig om een organisatie op poten te zetten. Er is voor gekozen om dat in de vorm van een stichting te doen: de Stichting Buurtpreventie Schipluiden. In de statuten is daarover het volgende opgenomen: Naam en zetel. Artikel 1.

  1. De stichting is genaamd: Stichting Buurtpreventie Schipluiden; zij heeft haar zetel in Schipluiden,  gemeente Midden-Delfland.

Doel. Artikel 2.

  1. 1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de veiligheid in en rond het dorp Schipluiden, gemeente Midden-Delfland, in het bijzonder de vormen van veiligheid die verband houden met overvallen, inbraak, geweldpleging, vandalisme, vernielingen en andere vormen van onwettelijk of ongewenst gedrag en of onveilige situaties. 2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: a. het stelselmatig organiseren van surveillances; b. het begeleiden van specifieke evenementen; c. het geven van voorlichting en verstrekken van informatie; en al hetgeen in de ruimste zin daarmede verband houdt.

De stichting heeft een zo klein mogelijk bestuur, bestaande uit:

Voorzitter: Aad van Winden

Secretaris: Ronald Kluiters

Penningmeester en websitebeheer: Jack van Koppen

Materiaalbeheer: Eef Rimmelzwaan

Bestuurslid: Gert-Jan van Dooremaal

De stichting wordt bij haar werk geholpen door een aantal mensen die een adviserende rol hebben.

Bestuur vergadert op een regelmatige basis.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 

Hoe het allemaal begon:

10 juli 2013. In navolging van Buurtpreventie Maasland is ook Schipluiden enthousiast geraakt door dit burgerinitiatief. Door de positieve verhalen vanuit Maasland en de grote belangstelling voor een buurtpreventieteam in Schipluiden is men van start gegaan met het opzetten van dit initiatief. Tijdens de informatiebijeenkomst op 10 juli waren ruim honderd mensen aanwezig in de Dorpshoeve. Meerdere malen is in de Burgernet-nieuwsbrief van Midden-Delfland aandacht besteed aan buurtpreventie. In het kort is buurtpreventie dé manier om op preventieve wijze criminaliteit te voorkomen en de leefbaarheid in het dorp te vergroten. Dit wordt gedaan door middel van surveillances op straat door de burgers zelf. Tijdens deze surveillances wordt er gecontroleerd, gesignaleerd en worden verdachten zaken rechtstreeks doorgeven aan de politie. Een buurtpreventieteam let bijvoorbeeld op graffiti op gebouwen of losliggende tegels en geeft dit door aan de gemeente. De start van Buurpreventie Schipluiden werd gemaakt met een informatiebijeenkomst in de Dorpshoeve waar nadere informatie werd gegeven en vragen beantwoord. De gemeente en de politie ondersteunen dit initiatief en faciliteren het net zoals zij dat doen voor Maasland. 

16 juli 2013 Op de bijeenkomst in het Gemeentehuis van Midden-Delfland werd al snel duidelijk dat de inwoners van Schipluiden dit burgerinitiatief steunden. Wij hadden na deze avond 60 vrijwilligers die zich als buurtprevent hebben aangemeld.

17 augustus 2013 Tijdens de openingsavond van de Zomerfeesten is het convenant getekend tussen Gemeente Midden-Delfland, Politie Haaglanden en de Stichting Buurtpreventie Schipluiden (SBS). Hiermee zijn alle formele kaders gezet om te opereren. Bij de ondertekening was de helft van de 60 leden van het buurtpreventieteam aanwezig. Het was een mooi gezicht, al die rode jassen en sweaters. Vanaf dit moment wordt dagelijks op verschillende en onregelmatige tijden door teams van twee personen door de dorpskern Schipluiden gesurveilleerd en worden verdachte en onveilige situaties gesignaleerd en gerapporteerd. Bij binnenkomst van Schipluiden wordt het voor iedereen duidelijk dat de Buurtpreventie actief is! Dat geldt ook voor de aangrenzende locaties zoals de vrachtwagenparkeerplaats bij de Dorppolderweg en de sportvelden aan de Tiendweg worden nauwlettend in de gaten gehouden!